Książki wybierz dział: Informatyka | Biznes | Pedagogika
    e-Targ.pl -> książki -> informatyczne

hipermarkety XML i XSLTPrzemysław Kazienko, Krzysztof Gwiazda
XML na poważnie

Książka ta to przegląd głównych standardów związanych z językiem XML:

 • XML 1.0.
 • DTD -- opis struktury dokumentu.
 • XSLT -- transformacje dokumentów.
 • XPath -- nawigacja i wyszukiwanie.
 • XPointer -- wskazania wewnątrz dokumentów.
 • DOM (Level 1, 2, 3) -- dostęp do dokumentu jako drzewa węzłów.
 • SAX -- zdarzeniowe przetwarzanie dokumentów.
 • Namespaces -- przestrzenie nazw.
a także najnowszych standardów zatwierdzonych w 2001 r.:
 • XML Schema -- schematy zawartości.
 • XLink -- odsyłacze hipertekstowe.
 • XSL FO -- prezentacja danych.
 • XML Base -- adresy odniesienia.
 • SVG -- grafika wektorowa.
Interesująco zapowiada się część poświęcona zastosowaniom języka XML:
 • serwisy internetowe,
 • elektroniczna wymiana danych (EDI),
 • bazy danych XML -- XDBMS,
 • pseudostrukturalne dane tekstowe,
 • systemy prezentacji i systemy interaktywne,
 • dane specjalistyczne (np. MathML, CML).
Autorzy umieścili informacje o ograniczeniach poszczególnych standardów, jak również różnorodne zalecenia będące owocem ich przemyśleń a dotyczących np. sposobów tworzenia (modelowania) dokumentów, strategii budowy schematów XML Schema czy stosowania polskich liter.

Książka może być z powodzeniem wykorzystywana jako podręcznik języka XML dla studentów kierunków informatycznych. Przeznaczona jest także dla programistów, projektantów oraz analityków, jak również zwykłych użytkowników komputerów, posiadających jednak pewne obycie informatyczne.

"XML na poważnie" zawiera wiele przykładów, a większość z nich jest dostępna na załączonej płycie CD-ROM w postaci prawie 300 plików.

Steve Holzner
XSLT. Vademecum profesjonalisty

"XSLT. Vademecum profesjonalisty" to książka o transformacjach rozszerzalnego języka arkuszy stylów (Extensible Sytlesheet Language Transformations). XSLT służy wyłącznie do transformacji dokumentów XML do innych dokumentów XML lub do innego rodzaju dokumentów. Ostatnio stał się on bardzo popularnym tematem. Ta książka jest najbardziej kompletnym i przystępnym źródłem informacji na temat XSLT i zawiera więcej informacji o XSLT niż jakakolwiek inna książka.

Wiele książek o XSLT koncentruje się tylko na transformacjach "XML na HTML". Transformacje "XML na XML" stają się bardzo ważne i już niedługo, gdy tylko wzrośnie popularność XML, będą ważniejsze od transformacji "XML na HTML". W tej książce i pokazane są transformacje XSLT z XML do: XML, HTML, XHTML, RTF, zwykłego tekstu, JavaScript, baz danych opartych na SQL i XSL-FO (rozszerzalny język arkuszy stylów formatujących obiekty -- Exstensible Stylesheet Language Formatting Object).

Aby w całości omówić XSLT, opisane są tutaj wszystkie dostępne elementy XSLT, jak również ich atrybuty oraz wszystkie funkcje XSLT i XPath, których można użyć w arkuszach XSLT.

Znajdują się tu również setki działających przykładów. Jest to bez wątpienia najlepszy sposób na to, aby zobaczyć, jak działa XSLT. Jeżeli coś nie jest dość jasne w treści książki, zawsze można spojrzeć na znajdujący się obok przykład, ponieważ działające, kompletne przykłady znajdują się prawie we wszystkich miejscach książkiElliotte Rusty Harold, W.Scott Means
XML. Almanach

Książka skupia się przede wszystkim na samym XML i przedstawia podstawowe reguły, do których muszą stosować się dokumenty i autorzy XML (np. projektant, który wykorzystuje SMIL w celu dodania animacji na stronach WWW lub programista C++, który korzysta z SOAP w celu szeregowania obiektów w zdalnej bazie danych). Książka przedstawia również specjalizowane technologie wspierające, które zostały usytuowane na szczycie XML i są wykorzystywane w wielu aplikacjach napisanych w tym języku. Technologie te obejmują:

 • XLinks -- Składnia, której podstawą są atrybuty. Służy ona do tworzenia hiperłączy pomiędzy dokumentami XML a innymi dokumentami. Umożliwia też tworzenie prostych, jednokierunkowych łączy, znanych z HTML, łączy wielokierunkowych pomiędzy wieloma dokumentami oraz łączy pomiędzy dokumentami, do których użytkownik nie posiada uprawnień zapisu.
 • XSLT -- Aplikacja XML, która opisuje transformacje jednego dokumentu na inny, wykonane za pomocą tych samych bądź odmiennych słowników.
 • XPointers -- Składnia służąca do identyfikacji poszczególnych części składowych dokumentu XML, do których występują odwołania poprzez identyfikatory URI. Często wykorzystywana wraz z XLink.
 • XPath -- Składnia, nie będąca XML, wykorzystywana przez XPointers i XSLT do identyfikowania określonych części składowych dokumentów XML. XPath może, na przykład, zlokalizować trzeci element adres w dokumencie albo wszystkie elementy z atrybutem email, którego wartością jest elharo@metalab.unc.edu.
 • Namespaces (Przestrzenie nazw) -- Służy do odróżniania od siebie elementów i atrybutów noszących takie same nazwy, choć pochodzących z różnych słowników XML. Na przykład, tytuł książki i tytuł strony WWW na stronie WWW o książkach.
 • SAX -- Simple API for XML, sterowany zdarzeniami interfejs programowania aplikacji Java, implementowany przez wiele analizatorów składni.
 • DOM -- Document Object Model, zorientowany na struktury drzewiaste interfejs programowania aplikacji, który traktuje dokument XML jako zbiór zagnieżdżonych obiektów o różnych właściwościach.
Wszystkie te technologie, niezależnie od tego, czy zostały zdefiniowane w XML (XLinks, XSLT i Namespaces), czy też za pomocą innej składni (XPointers, XPath, SAX i DOM), są wykorzystywane w wielu różnych aplikacjach XML.

Michiel van Otegem
XSLT dla każdego

Język XSLT jest jedną z najważniejszych technologii związanych z XML. Za pomocą XSLT możemy przekształcić dokumenty XML, możemy także wygenerować plik HTML lub nawet zwykły plik tekstowy. Specyfikacja tego języka opracowana przez konsorcjum W3C nie jest łatwa w lekturze. Nawet jeśli programowałeś wcześniej w języku zorientowanym obiektowo lub języku strukturalnym, zrozumienie zasady działania XSLT może nastręczać pewne trudności. XSLT został bowiem oparty o zupełnie inny paradygmat, który poznasz w czasie lektury tej książki.

Książka "XSLT dla każdego" w przystępny sposób pomoże zrozumieć i opanować język XSLT. Od czytelników wymaga się jedynie podstawowej znajomości XML i technologii z XML związanych. Podczas pracy z XSLT będziemy jednocześnie pogłębiali swoją znajomość XML. Nauczymy się przekształcać dokumenty XML na kod HTML, dzięki czemu można je przeglądać w przeglądarce, nauczymy się też przetwarzać jedną postać XML na inną.

Przedstawiono:

 • Zalety, wady i obszary zastosowania XSLT
 • Narzędzia ułatwiające tworzenie i debugowanie plików XSLT, procesory XSLT: MSXML, Saxon, Xalan
 • Wybieranie fragmentów dokumentu XML za pomocą XPath
 • Użycie reguł, wstawianie tekstu i elementów
 • Przetwarzanie warunkowe i iteracyjne, zastosowanie rekurencji
 • Tworzenie dokumentów HTML
 • Użycie zmiennych i parametrów
 • Operacje na łańcuchach, formatowanie danych, sortowanie i numerowanie
 • Tworzenie arkuszy złożonych z wielu plików
 • Zagadnienia związane z przestrzeniami nazw
 • Metodologię projektowania aplikacji opartych na XML i XSLT
Książka "XSLT dla każdego" jest przeznaczona dla osób uczących się XSLT, ale nie tylko dla nich. Przydatna będzie też dla osób znających już podstawy XSLT, gdyż wiele zagadnień omawiamy bardzo szczegółowo. To kompletny przewodnik po tym języku programowania, od podstaw po zagadnienia zaawansowane.praca zbiorowa
Hack Proofing XML. Edycja polska

XML szybko staje się uniwersalnym protokołem wymiany informacji pomiędzy systemami używającymi HTTP. HTML zapewne zachowa swoją pozycję języka opisującego wygląd dokumentów w sieci WWW, jednak tam, gdzie w grę wchodzą dane, XML jest dużo lepszym rozwiązaniem. Walidacja, czyli sprawdzenie poprawności dokumentu XML, to pierwsza zapora przed atakami hakerskimi. Te same właściwości, które czynią XML silnym i uniwersalnym narzędziem sprawiają, że jest on podatny na działania hakerów. Wiele zapór sieciowych nie filtruje dokumentów XML -- to kolejna przyczyna, dla której niepoprawne strukturalnie dokumenty mogą stanowić poważne zagrożenie dla systemów. "Hack Proofing XML. Edycja polska" objaśni Ci wszystkie niuanse bezpieczeństwa związane z technologiami XML i .NET.

 1. Dowiesz się, kim są hackerzy
  Poznasz wyjaśnienie terminów: haker, cracker, black hat, phreaker i script kiddies -- nauczysz się rozpoznawać prawdziwe zagrożenia
 2. Poznasz sposób, w jaki cenne dane mogą się wydostać na zewnątrz Dowiesz się, w jaki sposób bannery, komunikaty o błędach i analiza protokołów może dostarczyć ważnych informacji potencjalnym napastnikom
 3. Nauczysz się budować poprawne dokumenty XML
  Zapoznasz się z celami, jakie postawili przed XML twórcy tego standardu i dowiesz się, w jaki sposób poprawność kodu XML może cię zabezpieczyć przed hakerami
 4. Poznasz atak "czystym tekstem"
  To potężna broń hakerów, zabezpiecz przed nią swój system
 5. Nauczysz się stosować podpis elektroniczny w dokumentach XML
  Specyfikacja podpisu elektronicznego w XML jest elastyczna i pozwala podpisywać w bezpieczny sposób rozmaite dokumenty, a nawet zasoby zewnętrzne
 6. Dowiesz się, jak szyfrować XML
  Szyfrowanie to jedna z najważniejszych metod zabezpieczania dokumentów, pozwalająca dodatkowo sprawdzić, czy dokument nie był modyfikowany w czasie przesyłania; czy jest kompletny, a także kontrolować dostęp do danych zawartych w dokumencie
 7. Zastosujesz system kontroli dostępu oparty na rolach
  Przekonasz się, że bezpieczny system operacyjny współdziałający z odpowiednio zabezpieczoną aplikacją stanowi najlepszą zaporę przeciwko zakusom hakerów
 8. Poznasz ryzyko związane ze stosowaniem XML
  Zobaczysz, że architektura .NET i mechanizmy bezpieczeństwa w nią wbudowane mogą stanowić alternatywę w stosunku do "czystego" XML
 9. Dowiesz się, jak zgłaszać błędy
  Kogo, kiedy i w jaki sposób informować o wykrytych dziurach w zabezpieczeniach? Jak wiele informacji ujawniać?Ben Chang, Mark Scardina, Stefan Kiritzov
Oracle9i i XML

Wykorzystaj do maksimum możliwości XML w Oracle9i!

Projektuj i uruchamiaj w Oracle9i niezależne od platformy aplikacje oparte na transakcjach wykorzystujące XML — standard opisu danych, umożliwiający integrowanie elektronicznych aplikacji biznesowych i wymianę danych typu business-to-business. Z niniejszej książki, napisanej przez członków zespołu Oracle XML Development Team dowiesz się, jak za pomocą pakietu XML Developer Kit (XDK) można tworzyć, przekształcać i przeglądać dokumenty XML oraz używać ich zgodnie z własnymi potrzebami. Zamieszczone w książce przykłady rzeczywistych zastosowań tego standardu ilustrują sposób, w jaki klienci Oracle mogą efektywnie wykorzystywać wbudowane funkcje obsługi XML.

Z książki dowiesz się jak:

 • korzystać z infrastruktury Oracle9i XML oraz pakietu XML Developer Kit (XDK),
 • używać parserów, procesorów, generatorów, przeglądarek i innych narzędzi pakietu XDK,
 • tworzyć rozbudowane aplikacje Oracle9i oparte na komponentach XML dla języka Java,
 • wykorzystywać wbudowane w Oracle9i nowe funkcje SQL i PL/SQL dla XML oraz mechanizmy przesyłania komunikatów oparte na XML,
 • uwzględniać różnice pomiędzy serwerem OAS (Oracle Application Server) i serwerem Oracle9iAS (Oracle9i Application Server),
 • projektować i wdrażać aplikacje transakcyjne dla serwerów OAS i Oracle9i,
 • umożliwić dostęp do dokumentów w skali całego przedsiębiorstwa poprzez składowanie ich w systemie iFS (Internet File System),
 • zarządzać za pomocą narzędzia Oracle Text różnymi rodzajami danych — tekstem, grafiką, dźwiękiem i obrazem wideo — traktując je jak zwykłe typy danych,
 • tworzyć e-biznesowe aplikacje internetowe za pomocą komponentu Oracle E-Business XML Services.

e-targ.pl |Motoryzacja| Książki | Zabawki | Obuwie | Ubrania